منابع انسانی و کارگزینی

 

نمونه وظایف و مسئولیتها

  • رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
  • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع و بازنشستگی
  • انجام امور مربوط به امور بیمه و رفاه کارمندان
  • استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایطجهت انجام مشاغل مورد نظر
  • پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
  • اتخاذ تدابیر لازم به منظوربهبود امور جاری
  • شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
بروزرسانی : دوشنبه 2 بهمن 1396 - 10:16:06