کمیسیون ماده 77

ماده 77 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1345/11/27)

رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم مزبور قطعی است.

بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا» به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی از دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد . 

اعضا» کمیسیون

اعضا» کمیسیون عبارتند از: 

1- نماینده وزارت کشور

2- نماینده دادگستری 

3- نماینده انجمن شهر (شورای اسلامی شهر )

مراحل مقدماتی تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده 77

1-  شناسائی مودی

2- محاسبه عوارض

3- ابلاغ عوارض به مودی

4- ارسال پرونده به کمیسیون

صلاحیت و حدود رسیدگی کمیسیون ماده 77

از آن جائی که عوارض یکی از منابع مهم درآمدگی شهرداری ها محسوب می گردد که اختلاف بین مودی و شهرداری را اجتناب ناپذیر نموده است به همین لحاظ قانونگذار مرجع مستقلی را تحت عنوان کمیسیون ماده 77 برای رسیدگی به این امر پیش بینی نموده است. 

تشکیلات و تعداد کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77 در شهرداری تشکیل گردیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر اساس ضوابط و مقررات مبادرت به صدور رای می نماید.تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی است و بنابراین ضرورتی برای تشکیل بیش از یک کمیسیون وجود ندارد ولی در صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها ایجاد کمیسیون متعدد منع قانونی ندارد .

بدیهی است این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی گردد بلکه در عرض یکدیگر قرار دارند . 

دبیر خانه کمیسیون

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظائف عمده ای بوده که اعم آن به شرح ذیل می باشد : 

1- انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون.

2- تنظیم تصمیم اعضا» کمیسیون به تفکیک هر پرونده. 

3- ابلاغ قانونی آرا» صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری

4- حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق آرا» صادره  

5- شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به اعضا»

 

 صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77

رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده قرار داشته و عوارض با سایر مطالبات شهرداری همانند «بهای خدمات» جرائم «تخلفات ساختمانی» و غیره تفاوت خواهد داشت.  و این که کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم گیری نماید بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع گردیده است .

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است و در این ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودی و شهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است.نکته قابل ذکر دیگر این موضوع می باشد که همان گونه که در متن ماده 77 قانون شهرداری به صراحت قید شده است صلاحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض شهرداری است، لذا در صورتی که شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی را محاسبه نموده باشد و مودی دلیل قانونی بر رد دلائل ارائه شده از سوی شهرداری ارائه ننماید، کمیسیون نمی تواند آن را تخفیف و یا تشدید نماید.

 

 

بروزرسانی :