پروژه های عمرانی محله ملایجرد

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه‌های عمرانی در محله‌ی ملایجرد

ازجمله پروژه‌های محله ملایجرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پیاده رو سازی خیابان تربیت و خیابان شهید رجایی

جدول گذاری خیابان بهار و خیابان ابن سینا

برداشت و جمع آوری نخاله های موجود در خیابان تربیت و خیابان شهید رجایی