مالی و حسابداری

 

نمونه وظایف و مسئولیتها

  • تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوطه به منظوررفع اختلاف
  • رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر اجرای مقررات مالی
  • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر
  • راهنمایی و کنترل حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده
  • تهیه و تنظیم پیش نویس فرمهای محاسباتی گزارشهای لازم و بودجه تفصیلی
  • رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در موردمسایل و پرونده های مشکل مالی
  • نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای
  • همکاری در تهیه نامه ها، بخش نامهها و طرح تصویب نامه ها

 

بروزرسانی : شنبه 22 آذر 1393 - 02:34:22