تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱


تعرفه عوارض محلی و همچنین تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری نقاب در بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر نقاب مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ تصویب و در سی و پنجمین صورتجلسه کمیته انطباق مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ تأیید گردیده است و مطابق دستور نامه شماره ۹۳۵۵ در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳شهرداری اعلان عمومی می گردد.

public-files/pages/document/1400/11/WriteBuffer.pdf

public-files/pages/document/1400/11/تعرفه بهای خدمات مصوب شهرداری نقاب سال 1401.pdf

public-files/pages/document/1400/11/تعرفه عوارض محلی مصوب شهرداری نقاب سال 1401.pdf

بروزرسانی : چهارشنبه 20 بهمن 1400 - 12:28:46