پروژه های عمرانی محله قدرآباد

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه‌های عمرانی محله‌ی قدر‌آباد

ازجمله پروژ‌ه‌های عمرانی موجود در محله قدر‌اباد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

اجرایی شدن جدول و کانیوا خیابان مالک اشتر

تسطیح و شن ریزی تمامی خیابانها و کوچه ‌ها

پیاده رو سازی خیابان مالک اشتر