نمایش خبر - پروژه های عمرانی محله قدرآباد

پروژه های عمرانی محله قدرآباد

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه‌های عمرانی محله‌ی قدر‌آباد

ازجمله پروژ‌ه‌های عمرانی موجود در محله قدر‌اباد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

اجرایی شدن جدول و کانیوا خیابان مالک اشتر

تسطیح و شن ریزی تمامی خیابانها و کوچه ‌ها

پیاده رو سازی خیابان مالک اشتر