پروژه های عمرانی محله شمس آباد

پنجشنبه 30 آبان 1392
پروژه‌های عمرانی محله‌ی شمس‌آّباد

پروژه‌های عمرانی محله شمس‌آباد:

آغاز جدول گذاری خیابان ایثار

اتمام پیاده رو سازی خیابان شهید بهشتی

تسطیح و شن ریزی آرامستان شمس‌آباد

آغاز جدول گذاری و کانیوا خیابان انقلاب