نمایش خبر - مزایده جایگاه CNG

مزایده جایگاه CNG

چهارشنبه 20 بهمن 1395
جایگاه CNG شهرداری با مزایده واگذار می شود

شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر، اجاره جایگاه CNG خود را با مشخصات دستگاه مدل دلتا 1500 با قیمت پایه کارشناسی از طریق مزایده عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط و شرایط لازم مورد تایید شرکت ملی فرآورده های نفتی خراسان رضوی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت فرم اسناد مزایده و تکمیل قیمت پیشنهادی خود از تاریخ 95/11/18 لغایت پایان روز 95/11/27 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند. ضمنا هزینه آگهی روزنامه در دو نوبت و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد. تاریخ تحویل پاکت پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  95/12/2 و تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 95/12/3 ساختمان اداری شهرداری می باشد. سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج است.