نمایش خبر - آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

یکشنبه 20 فروردین 1396
واگذاری انجام امور نگهداری فضای سبز

شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 96 انجام امور نگهداری فضای سبز( درختکاری، آبیاری، هرس، وجین) و خدمات شهری ( نظافت، رفت و روب، جمع اوری و حمل زباله) را به پیمانکاران واجد شرایط  که دارای تاییدیه صلاحیت دار از اداره کار و امور اجتماعی می باشند با شرایط 20% نقدی  و مابقی پرداخت در قبال تهاتر زمین- پروانه ساختمانی- تغییر کاربری و فروش مصالح، به صورت حجمی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به واحد امور حقوقی مراجعه نمایند.

 مهلت خرید اسناد مناقصه از مورخ 96/1/19 لغایت 96/1/30

مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت ها: پایان وقت اداری مورخ 96/2/11

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح مورخ 96/2/12 در محل دفتر شهرداری و کمیسیون معاملات

کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 28/125/000 ریال در قبال ضمانت نامه بانکی می باشد. هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط  خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .

محل تحویل اسناد مناقصه واحد دبیرخانه و حراست شهرداری می باشد. سایر اطلاعات در اسناد قابل درج می باشد.

نوبت چاپ اول: 96/1/19

نوبت چاپ دوم: 96/1/26

public-files/news/document/1396/01/Scan40001.JPG : اسناد مناقصه