نمایش خبر - انجام معاینه پزشکی کارکنان

انجام معاینه پزشکی کارکنان

پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396
معاینه پزشکی کارکنان به مناسبت هفته سلامت و هفته کارگر

معاینه پزشکی کارکنان روز گذشته انجام شد.به مناسبت هفته سلامت و همچنین هفته کارگر، معاینه پزشکی کارکنان با همکاری شبکه بهداشت و درمان انجام شد.در کنار انجام معاینات پزشکی، برگزاری جلسه آموزشی در خصوص بهداشت محیط کار با حضور مهندس زینلی، کارشناس بهداشت حرفه ای نیز انجام شد.