نمایش خبر - آگهی تجدید مناقصه عمومی

آگهی تجدید مناقصه عمومی

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396
انجام امور نگهداری فضای سبز و خدمات شهر واگذار می شود

شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 96 انجام امور نگهداری فضای سبز( درختکاری، آبیاری، هرس، وجین) و خدمات شهری ( نظافت، رفت و روب، جمع اوری و حمل زباله) را به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط  که دارای تاییدیه صلاحیت دار از اداره کار و امور اجتماعی می باشند واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به واحد امور حقوقی مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از مورخ 96/2/16 لغایت 96/2/28

مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت ها: پایان وقت اداری مورخ 96/3/2

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح مورخ 96/3/3 در محل دفتر شهرداری و کمیسیون معاملات

کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 28/125/000 ریال در قبال ضمانت نامه بانکی می باشد.

هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .

محل تحویل اسناد مناقصه واحد دبیرخانه و حراست شهرداری می باشد. سایر اطلاعات در اسناد قابل درج می باشد.

 اسناد مناقصه public-files/news/document/1396/02/00000.JPG