تکریم بازنشستگان

شنبه 25 شهریور 1396
تکریم و دیدار با کارکنان بازنشته شهرداری

25 ذی الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان، بهانه ای بود برای تکریم و خداقوت  کارکنانی که در راه آبادانی شهرمان از هیچ کوششی دریغ نکردند.