برگزاری مناقصه عمومی

پنجشنبه 14 دی 1396
انجام امور نگهداری فضای سبز و خدمات شهری واگذار می شود


شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 96 انجام امور نگهداری فضای سبز( درختکاری، آبیاری، هرس، وجین) و خدمات شهری ( نظافت، رفت و روب، جمع اوری و حمل زباله) را به صورت حجمی به پیمانکاران واجد شرایط  که دارای تاییدیه صلاحیت دار از اداره کار و امور اجتماعی می باشند با شرایط ( نقدی و یا ذر قبال تهاتر زمین- پروانه ساختمانی- تغییر کاربری و فروش مصالح) واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مناقصه به واحد امور حقوقی مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه از مورخ 96/10/14 لغایت 96/11/01

مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت ها: پایان وقت اداری مورخ 96/11/2

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 صبح مورخ 96/11/3 در محل دفتر شهرداری و کمیسیون معاملات

کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه در دو نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد.

پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .

محل تحویل اسناد مناقصه واحد دبیرخانه و حراست شهرداری می باشد. سایر اطلاعات در اسناد قابل درج می باشد.

اسناد مناقصهpublic-files/news/document/1396/10/اسناد.pdf