تجدید مزایده واگذاری سه شنبه بازار

شنبه 7 بهمن 1396
سه شنبه بازار شهر با برگزاری مزایده واگذار می شود

شهرداری نقاب در نظر دارد امور بازار هفتگی شهر(سه شنبه بازار) را برای مدت معین و با قیمت پایه سهم شهرداری ماهیانه 6 میلیون تومان از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط که دارای زمین مناسب و امکانات لازم جهت برپایی بازار می باشند می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.

  • مهلت تسلیم پیشنهادها تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 96/11/17 در محل دبیرخانه شهرداری می باشد.
  • پرداخت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ بیست و هفت میلیون ریال جهت شرکت در مزایده الزامی است.
  • چنانچه برندگان اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند؛ سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
  • سایر اطلاعات در اسناد مزایده مندرج است.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.