مزایده عمومی فروش زمین

یکشنبه 29 بهمن 1396
فروش زمین با برگزاری مزایده عمومی

شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر نقاب، نسبت به فروش زمین های جنب گل کوثر به تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 1050 متر مربع و زمین داخل کوچه بانک رفاه به مساحت حدود 275 متر مربع با کاربری مسکونی برابر قیمت روز کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید

 

    1- مهلت ارائه پیشنهادها: پایان وقت اداری مورخ  96/12/12


         2- زمان بازگشایی پیشنهادهای واصله : ساعت 10 روز دوشنبه مورخ  96/12/14   

     3-محل تحویل پیشنهادات :واحد دبیرخانه

     4- کلیه هزینه های کارشناسی ،آگهی روزنامه و ... بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

اسناد مزایده:public-files/news/document/1396/12/1-(1).pdf