مزایده بهره برداری از جایگاه CNG

یکشنبه 19 فروردین 1397
بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری با برگزاری مزایده واگذار می شود

شهرداری نقاب در نظر دارد بهره برداری اجاره جایگاه CNG خود را با مشخصات دستگاه مدل دلتا 1500 با قیمت پایه کارشناسی به شرکت ها و پیمانکاران واجد صلاحیت و شرایط لازم که مورد تایید شرکت ملی فراورده های نفتی استان خراسان می باشد. از طریق برگزاری مزایده عمومی و کتبی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت فرم اسناد مزایده و تکمیل قیمت پیشنهادی خود از مورخه 97/01/19 لغایت پایان 97/02/02 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمائید.

 هزینه آگهی روزنامه در دو نوبت و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

تاریخ تحویل پاکتهای پیشنهاد قیمت روز یکشنبه مورخه 97/02/02 تا ساعت 14 می باشد

تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادی قیمت ها روزسه شنبه مورخه 97/02/04 ساعت 10 صبح می باشد

شهرداری در رد یا قبول یک یا چند پیشنهاد مختار است.

ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 30.000.000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده الزامیست.

سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج می باشد.

public-files/news/document/1397/01/اسناد.pdf

کسب اطلاعات بیشتر: 09155717281