هفته سلامت و غربالگری سلامت

دوشنبه 10 اردیبهشت 1397
غربالگری سلامت کارکنان به مناسبت هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت، با مشارکت شبکه بهداشت و درمان و دانشکده پرستاری شهرستان جوین، غربالگری سلامت کارکنان شهرداری انجام شد.