مزایده عمومی فروش زمین

پنجشنبه 21 تیر 1397
یک قطعه زمین با برگزاری مزایده به فروش می رسد

شهرداری  نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر نقاب از طریق برگزاری مزایده کتبی نسبت به فروش یک قطعه زمین  به متراژ حدود 162 مترمربع ( به صورت تجاری و مسکونی) واقع در خیابان ابوترابی شهر نقاب برابر قیمت روز پایه کارشناسی رسمی دادگستری اقدام نماید متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مزایده و قیمت پیشنهادی از 97/04/21 لغایت پایان وقت اداری 97/05/03 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.     

 

    ضمناً هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

          زمان تحویل پاکتهای پیشنهادی قیمتها تا ساعت 13 مورخه 97/05/04 به واحد دبیرخانه شهرداری             

   زمان بازگشایی پاکتهای مزایده کتبی مورخه 97/05/06 ساعت 10 صبح ساختمان اداری شهرداری.

    سایر اطلاعات در اسناد مزایده قابل درج می باشد.