تجدید آگهی مزایده عمومی ساختمان کشتارگاه

سه شنبه 23 مرداد 1397
تجدید آگهی مزایده عمومی ساختمان کشتارگاه (نوبت دوم)

 شهرداری نقاب در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر نقاب از طریق برگزاری مزایده کتبی نسبت به فروش ساختمان کشتارگاه فعلی شهر به عرصه و اعیان حدود 380/2 مترمربع ( به صورت تجاری و مسکونی) به انضمام انشعاب (آب ، برق ، گاز) واقع در خیابان امام خمینی (ره) خیابان مخابرات در شهر نقاب برابر قیمت روز پایه کارشناسی رسمی دادگستری اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم اسناد مزایده و قیمت پیشنهادی از 97/05/20 لغایت پایان وقت اداری 97/05/30 به واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایند.   

 

          ضمناً هزینه آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.                                                 
          زمان تحویل پاکتهای پیشنهادی قیمتها تا ساعت 13 مورخه 97/06/01 به واحد دبیرخانه شهرداری                                 

        زمان بازگشایی پاکتهای مزایده کتبی مورخه 97/06/03 ساعت 10 صبح ساختمان اداری شهرداری