اجرای جدول و کانیوا

سه شنبه 19 اسفند 1399
اجرای 400 متر طول جدول و کانیوا

اجرای 400 متر طول جدول و کانیوا در راستای هدایت آبهای سطحی و بهسازی مبلمان شهری در خیابان انقلاب محله شمس آباد