رنگ آمیزی دیواری

چهارشنبه 25 اسفند 1400
رنگ آمیزی دیوارهای شهر در آستانه بهار

در آستانه ی بهار، 20 نقطه از دیوارهای سطح شهر رنگ آمیزی و طراحی شدند.