مزایده عمومی شهرداری نقاب

یکشنبه 23 بهمن 1401
فروش زمین تجاری در محله ملایجرد

شهرداری نقاب در نظر دارد بر اساس ماده 13 آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و به استناد جلسه شماره 29مورخه 1401/08/15 شورای محترم اسلامی شهر نقاب نسبت به فروش یک  قطعه زمین باکاربری تجاری حدودا به متراژ40 مترمربع از قرار هر مترمربع به مبلغ 000,000,130 ریال جمعاً به  مبلغ 000,000,200,5 ریال واقع در شهر نقاب، جنب مزار شهدای ملایجرد و سردارآباد از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت فرم اسناد شرکت در مزایده و سایر اطلاعات دیگر به سامانه ستاد دولت الکترونیک https://setadiran.ir مراجعه و اقدام نمایند.

زمان انتشار در روزنامه  نوبت اول: مورخه 1401/11/23

زمان انتشار در روزنامه نوبت دوم: مورخه 1401/11/30

تاریخ بازدید ازمحل وموضوع مزایده تا تاریخ 1401/11/27

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 10 صبح مورخه 1401/11/23 تا ساعت 19:00 مورخ 1401/12/01 از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک.

آخرین‌مهلت ارسال پیشنهاد قیمت و بارگذاری در سامانه ستاد تا ساعت 00:19 مورخ  1401/12/11

زمان بازگشایی پاکت‌های مزایده کتبی ساعت 10صبح  مورخه 1401/12/13 در محل دفتر شهردار

زمان اعلام برنده مزایده کتبی ساعت 12 صبح مورخ 1401/12/14 از طریق سامانه ستاد

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

 1- کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده و پرداخت تضمین شرکت در مزایده و ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گر محترم از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک انجام می‌پذیرد.

2- سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 000,000,260 ریال در قبال ضمانت‌نامه بانکی معتبر با تاریخ اعتبار سه‌ماهه یا واریز فیش نقدی به‌حساب بانک ملی حساب سپرده شهرداری به‌حساب 3100007590001

3- شهرداری در رد یا قبول یک یا چند پیشنهاد مختار است.

4- کلیه هزینه‌های آگهی از قبیل کارشناسی رسمی دادگستری و چاپ آگهی روزنامه هرچند نوبت باشد بر عهده برنده مزایده است .

5- سایر اطلاعات و مواردی که در این آگهی قید نشده در اسناد مزایده قابل درج است.