تعرفه عوارض سال 99

 تعرفه عوارض شهر نقاب در جلسه 10 شورای اسلامی شهر نقاب مورخ 98/11/07 تصویب و در مورخ 98/11/23 در کارگروه انطباق فرمانداری تایید گردیده  است.

public-files/pages/document/1398/12/عوارض 2.pdf

بروزرسانی : چهارشنبه 21 اسفند 1398 - 09:36:01